Digitálny model terénu

Moderné technológie prispeli k veľkým zmenám v mapovaní terénu. Prispela k tomu hlavne digitálna fotogrametria, vďaka ktorej sa začal používať aj nový pojem – „digitálny terénny model“ (skrátene DTM). Tieto 3D modely terénu a miest sa používajú v mnohých aplikáciách a disciplínach, hlavne v geodézii, geografických informačných systémoch, presnom poľnohospodárstve, lesníctve, archeológii. Môžu byť využité ako technický 3D mapový podklad, ako vizualizácia skutočnosti alebo ako fotoplán.

Výraz DTM pokrýva širokú paletu rôznych digitálnych súborov. Majú rôzny formát, rozličnú hustotu, presnosť a rôznu štruktúru, aby čo najlepšie splňovali požiadavky užívateľa. Na vytváranie DTM sa môžu použiť rôzne metódy – klasická geodézia, laserové scanovanie, ale najefektívnejšou metódou je letecká digitálna fotogrametria z malých či veľkých výšok.

Podrobnosť modelu je voliteľná, záleží na požiadavkách objednávateľa a na použitej metóde merania. Na vytvorenie modelu lánu pre presné obrábanie stačí rozlíšenie 1 m, archeologická sonda sa môže robiť s rozlíšením 1 – 2 mm. Model sa jednoduchým pripojením na niekoľko dostatočne presných vlícovacích bodov môže ľahko transformovať do geodetických súradnicových systémov.