Meračské snímkovanie

Fotogrametria sa čoraz viac presadzuje ako produktívna a presná meračská metóda. Jej základom sú kvalitné, technicky dokonalé a správne rozložené meračské digitálne fotografie.

3DModelw

Naša spoločnosť je vybavená veľmi kvalitnou fotografickou technikou a kvalifikovanými pracovnikmi. Vieme vyhotoviť všetky bežné druhy meračských snímkov pre pozemnú fotogrametriu. Snímky sa vyhotovujú zo zeme, ale naše vybavenie nám umožňuje vyhotoviť aj sady elevačných fotografií, pričom využívame rôzne technické pomôcky a na vyššie výšky využívame aj diaľkovo riadené nosiče fotoaparátov.

sypka

Sme zameraní predovšetkým na plošne menšie zákazky, ako sú architektonické celky, historické areály a pamiatky, územia do rozlohy rádovo desiatok hektárov, skládky odpadu, lomy, ťažobné priestory a podobne.