Geometrické plány

Vyhotovenie geometrického plánu na vykonanie zmien v katastri nehnuteľnosti je náročná, komplikovaná a zodpovedná činnosť. Vyžaduje si od vyhotovovateľa množstvo skúseností, znalosti nielen z geodézie, ale aj z oblasti vedenia katastra a rozhľad v právnych predpisoch. Len tak bude schopný vyhotoviť geometrický plán jednak v súlade s požiadavkami objednávateľa, na druhej strane tak, aby zodpovedal možnostiam a požiadavkám katastra na zápis do KN.

Naši pracovníci pristupujú k práci na geometrických plánoch s veľkou vážnosťou. Prediskutujú a rozoberú s Vami Vaše predstavy o riešení, navrhnú Vám spôsob, ktorý bude priechodný na katastri a vypracujú geometrický plán. V prípade záujmu Vám pomôžeme aj s právnymi úkonmi, ktoré sú potrebné na realizáciu prevodu nehnuteľnosti.