Klasická geodézia

Hľadáte spoľahlivého partnera s bohatými geodetickými skúsenosťami pre váš projekt? Pracujeme s modernou technológiou, sme však aj špička v oblasti používania tradičných geodetických metód.

Digitálna technická mapa mesta.

Digitálna technická mapa mesta.

Meranie pomocou totálnej stanice Nikon.

Meranie pomocou totálnej stanice Nikon.

Adresný bod – na pridelenie popisného čísla do systému verejnej správy je potrebné určiť adresný bod, ktorý vám naši geodeti vymerajú

Geometrický plán – rozdeľujete alebo zlučujete nehnuteľnosť? Nechajte si vytvoriť geometrický plán, ktorý zobrazuje stav pred zmenou a po nej, vrátane starých a nových parcelových čísiel, výmery, druhu pozemku a ďalších údajov. Rovnako vám vytvoríme plán s vyznačením vecného bremena.

Vytýčenie hranice pozemku – na základe podkladov z katastra nehnuteľností (katastrálna mapa, GP, zoznam súradníc, náčrty pôvodných meraní) prenesieme rozmer a polohu parcely z dokumentu do terénu

GNSS prijímač pri zakladaní bodového poľa.

GNSS prijímač pri zakladaní bodového poľa.

Polohopisný a výškopisný plán – vrátane zameraných prvkov polohopisu (polohopisné objekty ako sú stavebné objekty, cesty, hranice pozemkov) a výškopisu (výškové kvóty resp. vrstevnice, terénne šráfy, …). Podľa vášho priania doplníme aj stav katastra nehnuteľností.

Účelová mapa – vytvoríme vám mapu s obsahom prispôsobeným vašim potrebám. Účelová mapa môže obsahovať napríklad inžinierske siete alebo technologické zariadenia nevyhnutné k výrobnej činnosti (výhybky, zásobníky, stožiare, …) Príkladom účelovej mapy je napr. jednotná železničná mapa, základná mapa diaľnice alebo mapa mesta.

Profily – vytvoríme podklady pre výškové vedenie líniovej stavby. Ponúkame vypracovanie pozdĺžneho aj priečneho profilu. Profil je rez zvislej roviny s terénom pozdĺž zvolenej čiary.

Vyžiadajte si nacenenie!

Vaše meno a priezvisko (povinné)

Kontakt na vás (povinné)

Podrobnosti zakázky

Pripojiť prílohu

Údaje z formulára nám prídu do schránky. Po preštudovaní vás budeme spätne kontaktovať na uvedený kontakt, najneskôr do troch pracovných dní.

Do podrobností zakázky uveďte najmä čo od nás očakávate, spomeňte predpokladaný rozpočet a očakávaný termín dokončenia.

Ak máte k projektu relevantné podklady, pripojte ich ako prílohu – maximálne do veľkosti 10 MB.