Hľadáte spoľahlivého partnera s bohatými geodetickými skúsenosťami pre váš projekt? Pracujeme s modernou technológiou, sme však aj špička v oblasti používania tradičných geodetických metód.

Adresný bod – na pridelenie popisného čísla do systému verejnej správy je potrebné určiť adresný bod, ktorý vám naši geodeti vymerajú

Geometrický plán – rozdeľujete alebo zlučujete nehnuteľnosť? Nechajte si vytvoriť geometrický plán, ktorý zobrazuje stav pred zmenou a po nej, vrátane starých a nových parcelových čísiel, výmery, druhu pozemku a ďalších údajov. Rovnako vám vytvoríme plán s vyznačením vecného bremena.

Vytýčenie hranice pozemku – na základe podkladov z katastra nehnuteľností (katastrálna mapa, GP, zoznam súradníc, náčrty pôvodných meraní) prenesieme rozmer a polohu parcely z dokumentu do terénu

Polohopisný a výškopisný plán – vrátane zameraných prvkov polohopisu (polohopisné objekty ako sú stavebné objekty, cesty, hranice pozemkov) a výškopisu (výškové kvóty resp. vrstevnice, terénne šráfy, …). Podľa vášho priania doplníme aj stav katastra nehnuteľností.

Účelová mapa – vytvoríme vám mapu s obsahom prispôsobeným vašim potrebám. Účelová mapa môže obsahovať napríklad inžinierske siete alebo technologické zariadenia nevyhnutné k výrobnej činnosti (výhybky, zásobníky, stožiare, …) Príkladom účelovej mapy je napr. jednotná železničná mapa, základná mapa diaľnice alebo mapa mesta.

Profily – vytvoríme podklady pre výškové vedenie líniovej stavby. Ponúkame vypracovanie pozdĺžneho aj priečneho profilu. Profil je rez zvislej roviny s terénom pozdĺž zvolenej čiary.